Nijs Vastgoedbeheer

Voor elke VVE, groot of klein, een oplossing

Ons takenpakket omvat:


1. Administratief

 • Het jaarlijks vervaardigen van een conceptbegroting voor de exploitatiekosten en het berekenen van de door de leden per maand of per kwartaal verschuldigde bijdragen.
 • Het zorgdragen voor de administratie en de incasso van de voorschot- en de definitieve bijdragen, alsmede andersoortige schulden.
 • Het signaleren van eventuele betalingsachterstanden en het versturen van gespecificeerde betalingsherinneringen alsmede het, indien nodig, nemen van rechtsmaatregelen.
 • Het openen en administreren van een of meerdere ten name van de vereniging van eigenaars staande bankrekeningen.
 • Het, ten laste van de vereniging van eigenaars, betalen van de gemeenschappelijke kosten.
 • Het opmaken van de exploitatierekening over het afgelopen boekjaar en het opstellen van de balans.
 • Het jaarlijks verstrekken van de financiĆ«le gegevens van het afgelopen boekjaar aan de kascontrolecommissie.
 • Het bijhouden van de ledenadministratie en het verstrekken van informatie en behoeve van een aan- en/of verkoop van een appartement, waaronder het verschaffen van informatie bij een notarieel transport.
 • Het afhandelen van schade welke onder de dekking van de door de vereniging van eigenaars afgesloten verzekeringen.

2. Bestuurlijk

 • Het organiseren, uitnodigen, bijwonen, notuleren en verzenden van de vergaderstukken, waaronder het verzorgen van volmachten ten behoeve van leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
 • Het zorgen voor de uitvoering van de door de vergadering van eigenaars genomen besluiten.
 • Het verzorgen van de correspondentie van de vereniging van eigenaars op administratief-, bestuurlijk- en technisch gebied.
 • De archivering van alle stukken betrekking hebbend op de vereniging van eigenaars.
 • Het in overleg met het bestuur afsluiten van onderhoudsovereenkomsten ten behoeve van gemeenschappelijke voorzieningen.

3. Technisch

 • Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met de zogenaamde dagelijkse onderhoud welke betrekking heeft op de gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouw.
 • Het in overleg met het bestuur behandelen en begeleiden van door de vereniging van eigenaars uit te besteden onderhoud van het gebouw, zoals het uitbrengen van een advies ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden inclusief kostenbegroting.
 • Het door een vergadering genomen besluit tot uitvoering van groot-onderhoud de werkzaamheden uitbesteden.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de regels die daarvoor zijn aangegeven in de wet op de appartementsrechten en de van toepassing zijnde notariƫle akte.

Onze tarieven kunt u bij ons opvragen:

telefoon 0111-644655

[email protected]